header_banner

Algemene Voorwaarden

 

§ 1 Toepassingsgebied, begripsbepalingen

 1. De navolgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor verkoop en verzending van aan klanten (in het navolgende „koper“ genoemd) aangeboden goederen door Rottmann & Born GmbH, Borsteler Chaussee 85-99a, 22453 Hamburg, Duitsland (in het navolgende „verkoper“ genoemd) via de online shop op www.tandiscounter.com Afwijkende regelingen moeten schriftelijk door de verkoper worden toegestaan. Zij zijn ook dan niet van toepassing als de verkoper de bestelling van de koper zonder voorbehoud in kennis van deze heeft uitgevoerd.
 2. De exploitant van de webpagina's is Rottmann & Borm GmbH, Borsteler Chaussee 85-99a, 22453 Hamburg, vertegenwoordigd door haar directeur Jasmin Rottmann-Scheffel.
 3. Verwijzingen op de toepassing van wettelijke bepalingen dienen alleen ter verduidelijking. De wettelijke bepalingen zijn ook zonder verduidelijking van toepassing, tenzij in deze Algemene Voorwaarden niet onmiddellijk veranderd of uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze offerte is uitsluitend gericht aan ondernemers als bedoeld in § 14 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]. Ondernemer is iedere natuurlijke of juridische persoon of juridisch verantwoordelijke personenvennootschap welke bij het sluiten van de overeenkomst in uitvoering van haar zakelijke of zelfstandige beroepsmatige activiteiten handelt.

§ 2 Sluiting van de koopovereenkomt

 

 1. Offertes van de verkoper zijn altijd vrijblijvend. Een overeenkomst komt door opgave van een bestelling van de koper tot stand welke door de verkoper moet worden aanvaard. Het is mogelijk om een bestelling online, per post, telefonisch, per fax of per email op te geven.
 2. Een online bestelling komt altijd tot stand door invullen en verzenden van het bestelformulier. De koper heeft voordat de bestelling wordt verzonden altijd de mogelijkheid om de door hem verstrekte gegevens te controleren. Een bestelling wordt door klikken op de bestelknop verzonden. Door de koper opgegeven bestellingen zijn bindend.
 3. Na verzending van de bestelling krijgt de koper een email met ontvangst- en ingangsbevestiging van de bestelling bij de verkoper (bestelbevestiging) toegestuurd. Dit bericht betekent nog niet dat de verkoper de bestelling goedkeurt. De verkoper gaat de bestelling pas op het moment van verzending van de bestelde goederen naar de koper goedkeuren en de koper bevestigen dat de bestelling is verzonden (verzendbevestiging). De overeenkomst bevat uitsluitend de in de verzendbevestiging genoemde goederen.
 4. In het kader van een telefonische bestelling of een bestelling per post of per fax wordt de bestelling concludent door verzending van de bestelde goederen goedgekeurd. Wanneer een telefonische bestelling of een bestelling per post of per fax bij de verkoper is binnen gekomen wordt krijgt de koper een bestelbevestiging per email of per fax toegestuurd. Uitdrukkelijk wordt erop verwezen dat de verkoper d.m.v. de bestelbevestiging de door de koper gemaakte bestelling niet gaat goedkeuren.
 5. Door de verkoper verstrekte gegevens m.b.t. het voorwerp van levering of prestatie (bijvoorbeeld gewichten, maten, gebruikswaarden en technische gegevens) zoals presentaties ervan (bijvoorbeeld tekeningen en plaatjes) zijn alleen van benaderende aard, voor zover de bruikbaarheid voor het in de overeenkomst bepaalde doel een precieze overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen of kentekenen van de levering of prestatie. In de handel gebruikelijke afwijkingen of afwijkingen die op grond van rechtelijke voorschriften gebeuren of technische verbeteringen vormen zijn toegestaan voor zover deze aan de bruikbaarheid voor het in de overeenkomst bepaalde doel geen afbreuk doen. 

§ 3 Levering

 1. Levering eist van de koper dat hij zijn plichten op tijd en behoorlijk nakomt. Niet-nakoming van verbintenissen blijft voorbehouden.
 2. Door de verkoper in het vooruitzicht gestelde termijnen voor leveringen en prestaties zijn slechts benaderend , tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn wordt toegezegd of afgesproken. Voor zover de verzending werd afgesproken hebben levertermijnen steeds betrekking op het tijdstip van overdracht aan de vervoerder, de vrachtvoerder of andere derde aan wie de transportopdracht is verstrekt.
  De verkoper heeft geen recht op deellevering mits:
  • de deellevering voor de koper bruikbaar is in het kader van het overeengekomen doeleinde,
  • de levering van de overige bestelde goederen is gegarandeerd en
  • voor de koper hierdoor geen aanzienlijke extra inspanning of kosten ontstaan (tenzij de verkoper verklaart met de overname van deze kosten akkoord te gaan).
  Restantleveringen gebeuren binnen het kader van de algemene gang van zaken van de verkoper op korte termijn.
 3. Wordt na sluiting van de overeenkomst herkenbaar dat de aanspraak van de verkoper op de koopprijs op grond van gebrekkige draagkracht van de koper is bedreigd (bijvoorbeeld door faillissementsaanvraag) heeft de verkoper volgens de wettelijke voorschriften omtrent prestatieweigering en – indien van toepassing na termijnstelling - het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken (§ 321 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]). De wettelijke voorschriften omtrent de misbaarheid van termijnstelling blijven onaangetast. 

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

 1. De verkoper behoudt zich het eigendom van de goederen voor tot voldoening van alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koop- en/ of leveringsovereenkomst en de lopende zakelijke relatie.
 2. Pandbeslag door derden, verpandingen en zekerheidsoverdrachten aan derden zijn niet toegestaan. De koper dient de verkoper onmiddellijk ervan op de hoogte te brengen wanneer en voor zover derden goederen bemachtigen op welke een eigendomsvoorbehoud rust. Verder dient de koper het voor de verkoper mogelijk te maken om zijn eigendomsrechten af te dwingen en dient de koper de derde op het eigendom van de verkoper te attenderen. 

§ 5 Verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens

 1. De koper dient de toegangsgegevens hieronder begrepen het wachtwoord geheim te houden en voor onbevoegde derden niet toegankelijk te maken.
 2. De koper is ervoor aansprakelijk dat toegang tot de webshop alleen aan bevoegde personen wordt verleend. Zou moeten gevreesd worden dat onbevoegde derden kennis van de toegangsgegevens hebben gekregen of zullen krijgen zo dient de verkoper ervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. De koper is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor ieder gebruik en/ of verdere activiteit die onder zijn toegangsgegevens wordt uitgevoerd.
 3. De koper is verplicht zijn gegevens (hieronder begrepen contactgegevens) bij te houden. Vindt een wijziging van de vermelde gegevens plaats dient de koper de gegevens onmiddellijk te corrigeren. Als hij hierin niet slaagt dient de koper de gewijzigde gegevens onmiddellijk per email of per fax aan de verkoper mede te delen. 

§ 6 Prijzen en verzendkosten

 1. Alle op de website van de verkoper aangegeven prijzen zijn exclusief de geldige wettelijke BTW en aangegeven in Euro's.
 2. De desbetreffende verzendkosten vindt de koper aangegeven in het bestelformulier en worden voldaan door de koper. Vanaf een bestelwaarde van de goederen ter hoogte van 200,00 Euro is de levering binnen Duitsland verzendkostenvrij.
 3. De verzending van de goederen geschiedt via postverzending. Indien de koper verzekerde verzending wenst dient hij dit middels keuze van de desbetreffende verzendingswijze in zijn aanvraag op te nemen. De hierdoor ontstane extra kosten zijn in het bestelformulier aangegeven en dienen door de koper te worden voldaan. 

§ 7 Betalingsmodaliteiten

 1. De koper kan de betaling verrichten per Giropay (DE), iDEAL (NL),  PayPal, creditcard (VISA/MasterCard), vooruitbetaling; overboeking per bank/giro (deze methode geldt alleen wanneer u een overeenstemming heeft gesloten met TanDiscounter.com).
 2. De koopprijs wordt door het sluiten van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Is de betalingstermijn volgens kalender bepaalt, raakt de koper door zijn betalingsachterstand al in verzuim. In dit geval dient hij aan de verkoper een verzuimrente ter hoogte van het met 8 procentpunten verhoogde basisrentetarief te betalen.
 3. De verplichting van de koper tot betaling van verzuimrente sluit het verhalen van verdere verzuimschade door de verkoper niet uit. 

§ 8 Aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken, garantie

 1. Voor de rechten van de koper bij feitelijke en rechtsgebreken gelden de wettelijke bepalingen, voor zover in het navolgende geen afwijkende bestemmingen worden overeengekomen.
 2. De rechten van de koper wegens gebreken vereisen dat deze zijn onderzoeks- en klachtplichten volgens § 377 HGB [Duits Wetboek van Koophandel] behoorlijk is nagekomen. Blijken tijdens het onderzoek of later gebreken zo dient de verkoper hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden. Als onmiddellijk wordt een onverwijld ingediende klacht beschouwd. Maatgevend is het tijdstip waarop de klacht bij de verkoper is binnen gekomen.
 3. Voor zover er sprake is van een feitelijk gebrek aan het gekochte heeft de verkoper recht op nakoming. Hier heeft hij de vrije keuze tussen het verhelpen van de gebreken of levering van een vrij van gebreken zijnde nieuw goed. Mislukt de nakoming of stelt de koper geen prijs meer op nakoming, heeft de koper de vrije keuze tussen annulering of mindering.
 4. De verkoper kan de verschuldigde nakoming afhankelijk maken van de betaling van de opeisbare koopprijs. De koper is echter gerechtigd tot terughouding van een in verhouding tot het gebrek redelijk gedeelte van de koopprijs.
 5. De koper heeft alleen recht op schadevergoeding c.q. vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten voor zover deze niet zijn uitgesloten op grond van deze Algemene Voorwaarden of als er sprake is van een garantie.

§ 9 Aansprakelijkheid

 1. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, met uitzondering van vergoedingseisen voor letselschade van de koper of voor schade ontstaan door schending van belangrijke contractplichten (kardinaalplichten) evenals de aansprakelijkheid voor overige schade afkomstig van opzettelijke of zwaar nalatige plichtschending van de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangend agenten. Belangrijke contractplichten zijn plichten waarvan de vervulling noodzakelijk is t.b.v. het bereiken van de contractuele doelstellingen.
 2. In geval van schending van belangrijke contractplichten kan de verkoper alleen aansprakelijk worden gesteld voor de voor deze overeenkomst typische voorzienbare schade, mits deze eenvoudig nalatig werd veroorzaakt, tenzij er is sprake van vergoedingseisen voor letselschade van de koper.
 3. De beperkingen in alinea's 1 en 2 zijn ook van toepassing voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangend agenten van de verkoper, mits deze direct aansprakelijk worden gesteld.
 4. De overname van een garantie wordt door de bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen niet aangetast.
 5. De voorschriften van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken [Duits Produkthaftungsgesetz] worden ook niet aangetast.

§ 10 Verjaring

 1. De algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens feitelijke en rechtsgebreken bedraagt een jaar vanaf levering of, voor zover een afname is vereist, vanaf afname.
 2. Onaangetast blijven de wettelijke uitzonderlijke regelingen voor zakelijke teruggavevorderingen van derden (§ 438 Alinea 1 Nr. 1 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]), in geval van arglist van de verkoper (§ 438 Alinea 3 BGB[Duits Burgerlijk Wetboek]) en voor verhaalsvorderingen ten opzichte van de leverancier in gevallen van eindlevering aan een verbruiker (§ 479 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]).
 3. De bovengenoemde verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadevergoedingsvorderingen van de koper die berusten op een gebrek aan het gekochte, tenzij de toepassing van de regelmatige wettelijke verjaring (§§ 195, 199 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]) in het afzonderlijke geval zou leiden tot een kortere verjaring. Onaangetast blijven in ieder geval de verjaringsvoorschriften van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken [Duits Produkthaftungsgesetz].
 4. Voor het overige gelden voor schadevergoedingsvorderingen van de koper uitsluitend de wettelijke verjaringstermijnen. 

§ 11 Gegevensbeveiliging

 1. De verkoper verplicht zich verantwoordelijk met de persoonlijke gegevens van de koper (in het navolgende “persoonsgebonden gegevens“ genoemd) om te gaan. De bestemmingen voor gegenvensveiligheid van de verkoper zijn van toepassing. 

§ 12 Slotbepalingen

 1. Amendements of aanvullingen van de overeenkomst moeten altijd in schriftelijke vorm worden vastgelegd. Dit geldt ook voor het afzien van de vereiste van vastlegging in schriftelijke vorm.
 2. Om de schriftelijke vorm te behouden is overdracht per telefax voldoende. In overige gevallen is de telecommunicatieve overdracht, in het bijzonder per email, niet voldoende.
 3. Het toepasselijke recht is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het Weens koopverdragsrecht. Alle geschillen afkomstig van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hamburg, Duitsland.
 4. Voor het geval dat een of meer van de bovengenoemde bestemmingen buiten werking zijn of zullen worden gesteld blijft de werkzaamheid van de overige bestemmingen hiervan onaangetast. De buiten werking gestelde bestemming zal door een in werking zijnde worden vervangen welke de door haar beoogde economische doelstelling verregaand vervult.