header_banner

Verklaring omtrent de bescherming persoonsgegevens

 

Versie van 30.12.2010

Preambule

Wij zijn blij met de door u getoonde belangstelling aan onze producten en heten u hartelijk welkom op onze website www.tandiscounter.com. Bescherming en veiligheid van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom vinden wij het uitermate belangrijk om tijdens al onze bedrijfsprocessen uw persoonsgebonden gegevens te beschermen. Wij nemen deze opdracht dan ook heel serieus.

De navolgende verklaring omtrent de bescherming persoonsgegevens legt uit wat soort informatie door ons tijdens uw bezoek op onze website wordt geregistreerd en hoe deze informatie door ons wordt gebruikt.

1. Algemene opmerkingen omtrent bescherming persoonsgegevens

Wij, Rottmann -Scheffel GmbH, Borsteler Chaussee 85-99a, 22453 Hamburg, vertegenwoordigd door haar directeur Jasmin Rottmann-Scheffel, verplichten ons tot geheimhouding ten opzichte van alle persoonsgebonden gegevens van de gebruikers van onze website. Ook verplichten wij ons tot nakoming van de wettelijke voorwaarden omtrent bescherming van persoonsgebonden gegevens. Bovendien hebben wij omvattende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter waarborging van de naleving van de wettelijke voorwaarden omtrent bescherming persoonsgebonden gegevens.

Tot persoonsgebonden gegevens hoort alle informatie omtrent bepaalde of bepaalbare natuurlijke personen. Een persoon welke direct of indirect kan worden geïdentificeerd wordt als bepaalbaar geacht. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die onmiddellijk of middellijk ter identificatie van een natuurlijke persoon kunnen worden gebruikt.

In overeenstemming met het wettelijke gebod ter vermijding van gegevensopslag streven wij ernaar om geen of zo min mogelijk persoonsgebonden gegevens op te slaan, te verwerken of te gebruiken.

Deze verklaring omtrent de bescherming persoonsgegevens heeft noch betrekking tot de gelinkte websites noch tot eventuele reclame van derden, maar alleen tot onze website. Wij verzoeken u om, zo nodig, contact op te nemen met de respectievelijke bedrijven om u te laten informeren over hun bepalingen omtrent bescherming persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de naleving van de bepalingen omtrent bescherming persoonsgegevens door de respectievelijke exploitanten van de gelinkte websites c.q. reclamepartners.

2. Registratie, opslag en gebruik van persoonsgebonden gegevens

Het gebruik van onze website is principieel mogelijk zonder openbaarmaking van uw identiteit. Persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend geregistreerd voor zover u deze gegevens vrijwillig aan ons heeft volstrekt en u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend tot registratie, opslag en gebruik van deze gegevens. Voor zover u zich voor bepaalde soorten gebruik, aangeboden op onze website, apart zou aanmelden, inschrijven of registreren, gaan wij verdere persoonsgebonden gegevens opslaan, zoals bijvoorbeeld naam adres, telefoonnummer of email adressen.

Bij voorbeeld gebeurt dit in het kader van een registratie van een gebruiker of een online bestelling van onze producten. De registratie van uw gegevens beperkt zich in dit soort gevallen tot die gegevens welke nodig zijn voor de bewerking van uw verzoek en voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst.

Uw gegevens worden op bijzonder beveiligde servers in Duitsland opgeslagen. Uw persoonsgebonden gegevens zullen noch voor eigen marketing doeleinden noch met gegevens afkomstig uit andere bronnen in verband gebracht worden, tenzij hiervoor door u uitdrukkelijk toestemming is verleend.

3. Doorgeven aan derden

Uw persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt. De gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij hiervoor door u uitdrukkelijk toestemming van tevoren is verleend.

Dit m.u.v. gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven, in het bijzonder aan overheden of als gegevensoverdracht is noodzakelijk t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder in het bijzonder het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers en het doorgeven t.b.v. factureringen.

4. Recht op informatie, rectificatie, annulering en herroeping

Voor zover door u persoonsgebonden gegevens aan ons ter beschikking werden gesteld heeft u wettelijk het recht op informatie omtrent de door ons opgeslagen u betreffende persoonsgebonden gegevens en het recht op rectificatie van onjuiste gegevens alsmede op annulering van uw gegevens waarbij u desgevallend een door u verstrekte toestemming met het opslaan van uw gegevens en/ of toestemming met het doorgeven van uw gegevens aan derden altijd kunt herroepen. Echter blijven gegevens hiervan onaangetast die worden benodigd voor facturatie en boekhoudings doeleinden.

De herroeping moet worden geadresseerd aan:

Rottmann - Scheffel GmbH

Borsteler Chaussee 85-99a

22453 Hamburg

5. Registratie en evaluatie van log bestanden

Bij elke webpagina oproep binnen onze website worden toegangsbestanden/ log bestanden zoals toegangstijd/ datum, browsertype of ip-adres in een protocolbestand opgeslagen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens omtrent beveiligingsredenen geanonimiseerd opgeslagen, dus zonder classificatie of indicatie van uw persoon. Dit gebeurt omtrent beveiligingsredenen, in het bijzonder met betrekking tot de zekerheid van het systeem betreffende gegevens en werking, omtrent foutherkenning en t.b.v. statistieke evaluatie.

Onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaringsplichten en/ of een door u verstrekte toestemming wordt ook uw ip-adres na beëindiging van gebruik verwijderd of geanonimiseerd. Persoonsgebonden exploitatie vindt dus niet plaats, d.w.z. noch worden de log-bestanden ooit met aparte personen in verband gebracht, noch worden de gegevens bijvoorbeeld geëvalueerd t.b.v. verzending van gepersonaliseerde reclame. Bovendien behouden wij ons – voor zover wettelijk toegestaan – in geval van verdenking van een in strijd met de wet of de overeenkomst gebeurend gebruik van onze website www.tandiscounter.com met de desbetreffende webpagina's het recht voor om de log-bestanden alsnog via het laatste bekende ip-adres te controleren.

6. Cookies

Wij gebruiken cookies ter optimalisatie van de aan u aangeboden en door u gebruikte webpagina's. Op deze manier wordt uw bezoek van onze website samen met de desbetreffende webpagina's veraangenaamd. Cookies worden gebruikt om de log-in-procedure makkelijker te maken, ter vaststelling van de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website en om aan u verschillende bezoekerfuncties te kunnen bieden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op onze website op uw computer worden opgeslagen. Echter worden door ons d.m.v. cookies geen persoonsgebonden gegevens geregistreerd. Uw browser biedt u de mogelijkheid om cookies buiten werking te stellen. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet meer met alle aangeboden functies ter beschikking heeft.

7. Opmerkingen omtrent de analyse van gegevens van deze website

Ter optimalisatie van vormgeving, inhoud en aanbiedingen van de website www.tandiscounter.com samen met de desbetreffende webpagina's gebruiken wij bovendien het webanalysetool “Google Analytics“, een webanalysedienst van Google, Inc. Hierbij worden ook door de webanalysedienst cookies gebruikt (zie boven onder 5 „Cookies“). De „cookies“, tekstbestanden dus, worden opgeslagen op uw computer en maken een analyse van uw gebruik van de website www.tandiscounter.com met de desbetreffende webpagina's mogelijk. De d.m.v. cookies ontstane informatie omtrent uw gebruik van www.tandiscounter.com en de bestreffende webpagina's (mede begrepen uw ip-adres) worden naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. De evaluatie en regenerering van deze informatie vindt dus plaats bij Google Analytics in de VS.

De webanalysedienst gebruikt deze informatie ter evaluatie van uw gebruik van de website, om rapporten omtrent de activiteiten op de website www.tandiscounter.com en de desbetreffende webpagina's voor ons op te stellen en ter verlening van verdere diensten verbonden aan het gebruik van de website en het internet. De webanalysedienst zal deze informatie desgevallend aan derden overdragen voor zover dit is wettelijk verplicht of voor zover derden deze informatie in opdracht van de webanalysedienst bewerken. De webanalysedienst zal uw ip-adres nooit met andere gegevens van de webanalysedienst in verband brengen. Wij verkrijgen alleen een niet persoonsgerelateerde evaluatie.

Meer informatie omtrent Google Inc. en Google Analytics vindt u op: http://www.google.com op http://www.google.de/analytics/tos.html (Servicevoorwaarden van Google Analytics).